.: Меню :.
Наш МДУ
Головна сторiнка
Iсторiя
Новини
Мiжнародна дiяльнiсть
Почеснi професори
Фотогалерея
Структура
Ректор
Вчена рада
Ректорат
Факультети
Спеціальності
Профком
Наукова дiяльнiсть
Семінари і конференції
Аспірантура
Наукові школи
Наукові дослідження
Наукове співробітництво із закордонними організаціями
Науково-дослідна робота студентів
Науковий відділ інформує
Нормативні документи
Для абiтурiєнтiв
Правила прийому
Центр довузівської підготовки
Розподіл обсягів державного замовлення
Програма творчого конкурсу з журналістики
Студентське життя
Студентське самоврядування
Для ЗМI
Преса про МДУ
Контакти
Адреси
Адміністрація
Державні закупівлі

Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
.: Правила прийому :.

 

 

ДО ÌÀвÓÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÓÌÀͲÒÀÐÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ
ÄÎÍÅÖÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
Ó Правила прийому

до Маріупольського державного університету

у 2011 році

 

Провадження освітньої діяльності в Маріупольському державному університеті (далі – МДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 506618 від 11.03.2010 р.)

 

Правила прийому розроблені та затверджені протоколом № 47 від 10.11.2010 р. приймальної комісії Маріупольського державного університету (надалі – приймальна комісія), відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19.10.2010 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 .10.2010 р. за № 999/18294.

 

1. Загальні положення

1.1.            Маріупольський державний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).          

1.2.            До МДУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до МДУ у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3.            Прийом до МДУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

1.4.             Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток, надається 85 місць, місце проживання надається на підставі особистої заяви. Умови проживання – блочна система. Вартість проживання встановлюється згідно з тарифами, які діють на момент поселення.

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2.       На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3.       На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4.       МДУ здійснює прийом студентів на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише в разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у МДУ здійснюється:

       за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

       за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

       за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту в державних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується   висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, творчий конкурс, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2011 року

11 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить МДУ

17 липня 2011 року

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить МДУ

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

05 серпня 2011 року

Строки проведення МДУ творчого конкурсу (у декілька сесій)

10 – 31 липня 2011 року

10 – 31 липня 2011 року

Строки проведення МДУ вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 року

23 – 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

0 1 серпня 2011 року

не пізніше

06 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2011 року

за державним замовленням - не пізніше 1 5 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 2 5 серпня 2011 року

       

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить МДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової або повної вищої

базової або повної вищої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2011 року

01 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить МДУ

22 липня 2011 року

22 липня 2011 року

Строки проведення в МДУ вступних екзаменів

23 липня – 03 серпня 2011 року

23 липня – 03 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

04 серпня 2011 року

не пізніше

04 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним

замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 20 серпня

2011 року

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 20 серпня 2011 року

 

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до МДУ

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до МДУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред являє особисто:

       документ державного зразка про   раніше   здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)   рівень, на основі якого здійснюється вступ,   і додаток до нього;

       сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

       медичну довідку за формою 086-о;

       паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

 

 

 

 

5.3. До заяви вступник додає:

       документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

       сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим   вибором оригінали або завірені копії;

       медичну довідку за формою 086-о (із зазначенням відомостей про щеплення) або її копію;

       шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см .

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти.

5.4. Усі   копії   документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією МДУ, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5. 5 . Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у МДУ.

5. 7 . Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у МДУ:

             громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

             військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

             особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МДУ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МДУ.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості   балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до МДУ.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до МДУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (додаток 2) . Також додатком 2 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

МДУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до МДУ, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 . Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті МДУ .

6.9. Програми вступного екзамену зі спеціальності та іноземної мови затверджує голова приймальної комісії. Вступники на ОКР спеціаліст складають вступний іспит зі спеціальності. Д ля вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови. Вступники на ОКР магістр складають вступні іспити згідно додатку3.

Результати вступних екзаменів для вступників, що вступають на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста використовуються бали вступного іспиту. Конкурсний бал особи, яка вступає на ОКР «магістр» обчислюється як сума балів вступного екзамену зі спеціальності та екзамену з іноземної мови.

6.10. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.1995 р. № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.1996 р. за № 1/1026.

Правом на зарахування до екстернату користуються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, середню професійну, неповну вищу і вищу освіту. Навчання іноземних громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства. Кількість екстернів з кожної спеціальності становить 5% від контингенту студентів денної форми навчання.

Вступники до екстернату подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або складають вступні випробування згідно з Правилами прийому до МДУ в терміни, визначені приймальною комісією для вступників на денну форму навчання.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені МДУ, розглядає апеляційна комісія МДУ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом голови приймальної комісії. Апеляційна комісія діє на підставі Положення про апеляційну комісію МДУ. Апеляції від вступників щодо оцінювання вступних випробувань приймаються приймальною комісією за письмовою заявою вступника в день їх проведення (апеляційна відомість роздруковується за вимогою вступника), письмових – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

6.13. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

 

7 . Цільовий прийом до МДУ

7.1. Цільовий прийом організовується:

       відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до МДУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

8 . Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до МДУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

 

9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до МДУ відповідно до розділу 9 цих правил прийому за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів   науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої   академії   наук   України   до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

       основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

       основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

       історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет «історія України»;

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

       особам,   нагородженим дипломами   I ступеня , – 50 балів;

       особам,   нагородженим дипломами   IІ ступеня , – 40 балів;

       особам, нагородженим дипломами   IІІ ступеня , – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1 – 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

 

10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

       діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

       інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

       особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

       особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

       діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

       члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008р. № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією МДУ за погодженням з Міністерством освіти і науки України у розмірі 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму, підготовки (спеціальності), доведеного МДУ (додаток 2).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до МДУ мають:

       особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

       особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

       особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

       особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

       особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 р. «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 р.» надане таке право;

       випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

 

12 . Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

       вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

       вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

       учасники міжнародних олімпіад;

       вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

       за конкурсним балом від більшого до меншого;

       з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

       прізвище, ім’я та по батькові вступника;

       конкурсний бал вступника;

       наявність підстав для вступу поза конкурсом;

       наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

       наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті МДУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

13. Надання рекомендацій для зарахування

1 3 .1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

1 3 .2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

1 3 .3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

1 3 .4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії МДУ.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

 

14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу 15 цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії МДУ.

1 4 .2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

1 4 .3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

15. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія МДУ здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

       оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

       відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

       формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

1 5 .2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

1 5 .3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією МДУ, але не пізніше 25 серпня.

1 5 .4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13   цих Правил.

 

16. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті МДУ.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях   та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених МДУ коштів.

 

17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 р. № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994р. № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки   в межах обсягів державного замовлення.

17 .2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до МДУ за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

17 .3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено МДУ як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

17 .4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до МДУ у порядку, передбаченому для громадян України.

17 .5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до МДУ за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому МДУ, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

17.6. Прийом документів, проведення вступних іспитів та зарахування іноземців українського походження (іноземців) при вступі на ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр здійснюється у терміни, встановлені для денної форми навчання.

Перелік документів, які подають громадяни зарубіжних країн, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. №1238.

Іноземці, які вступають до МДУ , подають такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах «б», «г», «е» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Громадяни зарубіжних країн, які не мають направлення, приймаються на навчання на підставі поданих сертифікатів або вступних випробувань.

Вступники, які успішно пройшли   випробування і рекомендовані до зарахування, укладають договір про навчання з гарантією повної компенсації витрат на підготовку, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. №136 та вартістю навчання, встановленою МДУ.

Іноземним студентам гарантуються права та свободи, передбачені чинним законодавством України.

 

18. Додаткове зарахування до МДУ та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з МДУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив МДУ , і не пройшли за конкурсом на навчання).

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Про участь у засіданні представники ЗМІ повинні повідомити голову приймальної комісії не пізніше дня, що передує дню засідання.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до МДУ здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальні комісії зобов’язані щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

 

Додаток 1 до Правил прийому до МДУ у 2011 році

 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

 

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

8.010101 01

Дошкільна освіта

 

10

10

1,5

1,5

7560

6330

0201

Культура

8.020105 01

Документознавство та інформаційна діяльність

20

20

1,5

2

7600

7008

0203

Історія

8. 02030201

Історія

10

10

1,5

1,5

7040

3870

0203

Філологія

8. 02030301

Українська мова та література

20

20

1,5

1,5

6330

4660

8. 02030302

Мова та література (німецька)

10

-

1,5

-

6880

-

8. 02030302

Мова та література (англійська)

20

20

1,5

1,5

12300

6880

8. 02030302

Мова та література (новогрецька)

20

20

1,5

1,5

6860

4040

0302

Міжнародні відносини

8. 03020101

Міжнародні відносини

10

10

1,5

1,5

14780

8270

0303

Журналістика

8. 03030101

Журналістика

15

-

1,5

-

13550

-

0 304

Право

8. 03040201

Правознавство

15

-

1,5

-

16900

-

0305

Економіка і підприємництво

8. 03050301

Міжнародна економіка

10

-

1

-

10200

-

0306

Менеджмент

8.03060101

Менеджмент організацій

і адміністрування

15

15

1

1

10200

8100

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

7 .010101 01

Дошкільна освіта

35

35

1

1

4770

3500

0201

Культура

7.020105 01

Документознавство та інформаційна діяльність

20

20

1

1

5980

3260

02 03

Історія

7. 02030201

Історія

15

15

1

1

4350

2110

0203

Філологія

7. 02030301

Українська мова та література

50

50

1

1

3500

2420

7. 02030302

Мова та література (німецька)

15

-

1

1

4470

-

7. 02030302

Мова та література (англійська)

40

50

1

1

7685

4470

7. 02030302

Мова та література (новогрецька)

30

30

1

1

4470

2540

7. 02030302

Мова та література (російська)

25

-

1

-

3025

-

7. 02030304

Переклад

(українська, російська, польська)

20

-

1

-

3025

-

7. 02030304

Переклад

(англійська)

20

-

1

-

9550

-

7. 02030304

Переклад

(новогрецька)

20

-

1

-

6770

-

0301

Соціально-політичні науки

7 .03010301

Практична психологія

40

40

1

1

7200

4530

0302

Міжнародні відносини

7.03020101

Міжнародні відносини

20

20

1

1

9310

4840

0303

Журналістика

7.03030101

Журналістика

25

40

1

1

9075

4290

0304

Право

7.03040201

Правознавство

60

75

1

1

11850

6300

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

55

55

1

1

9400

4860

0306

Менеджменті адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

40

20

1

1

9400

4860

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість першого року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

6 .010101

Дошкільна освіта

35

35

4

4

3380

2116

0201

Культура

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність

55

55

4

4

5500

2906

0203

Гуманітарні науки

6.020302

Історія

30

25

4

4

3080

1540

6.020303

Філологія

270

230

4

4

 

 

 

 

 

Українська мова та література

4

4

2300

1868

 

 

 

Мова та література (німецька)

4

-

3174

-

 

 

 

Мова та література (англійська)

4

4

5940

3174

 

 

 

Мова та література (новогрецька)

4

4

2300

1680

 

 

 

Мова та література (російська)

4

-

2300

-

 

 

 

Мова та література (італійська)

4

-

5940

-

 

 

 

Переклад

(українська, російська, польська)

4

-

2300

-

 

 

 

Переклад

(англійська)

4

-

6620

-

 

 

 

Переклад

(новогрецька)

4

-

5080

-

0301

Соціально-політичні науки

6.030103

Практична психологія

40

60

4

4

6260

3640

0302

Міжнародні відносини

6.030201

Міжнародні відносини

50

30

4

4

7440

3420

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

50

50

4

4

6860

3446

6.030302

Реклама та зв’язки з громадськістю

30

30

4

4

7320

3660

0304

Право

6.030402

Правознавство

90

90

4

4

9060

5300

0305

Економіка і підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

55

55

4

4

7220

3174

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

50

20

4

4

7220

3960

Ліцензований обсяг прийому іноземних громадян згідно з ліцензією

(серія АВ № 506618 від 11.03.2010 р.) становить 50 осіб

 

Додаток 2 до Правил прийому до МДУ у 2011 році

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Квота пільгових категорій

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Статус

предмета

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Встановлено  

25 % /

не встановлюється

Дошкільна освіта

6.010101

Встановлено   25 %

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Математика обо історія України

Непрофільний

124

Документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

Встановлено   25 %

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Історія

6.020302

Встановлено   25 %

1. Історія України

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

Філологія

6.020303

 

 

 

 

 

Українська мова та література

не встановлюється

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Мова та література (російська)

не встановлюється

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Російська мова

Непрофільний

124

Мова та література (англійська)

Встановлено   25 %

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Мова та література (новогрецька)

не встановлюється

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Мова та література (німецька)

не встановлюється

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Мова та література (італійська)

Встановлено   25 %

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Переклад (українська, російська, польська)

не встановлюється

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Російська мова

Непрофільний

124

Переклад (англійська)

Встановлено   25 %

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Переклад (новогрецька)

не встановлюється

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Практична психологія

6.030103

Встановлено   25 %

1. Біологія

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

Міжнародні відносини

6.030201

Встановлено   25 %

1. Іноземна мова

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

Встановлено   25 %

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Непрофільний

124

Реклама та зв’язки з громадськістю

6.030302

Встановлено   25 %

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

Правознавство

6.030402

Встановлено   25 %

1. Історія України

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або математика

Непрофільний

124

Міжнародна економіка

6.030503

Встановлено   25 %

1. Математика

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

Менеджмент

6.030601

Встановлено   25 %

1. Математика

Профільний

124

2. Українська мова та література

Непрофільний

124

3. Іноземна мова або географія

Непрофільний

124

   

Додаток 3 до Правил прийому до МДУ у 2011 році

 

Вступні екзамени для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 

Спеціальність

Вступні екзамени

Правознавство

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Міжнародна економіка

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Менеджмент організацій

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Історія

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Міжнародні відносини

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Документознавство та інформаційна діяльність

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Мова та література (новогрецька)

Теорія новогрецької мови та літератури

Практика новогрецької мови

Мова та література (англійська)

Теорія англійської мови та літератури

Практика англійської мови

Мова та література (німецька)

Теорія німецької мови та літератури

Практика німецької мови

Українська мова та література

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Журналістика

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

Дошкільне виховання

Вступний екзамен зі спеціальності

Вступний екзамен з іноземної мови

 

Додаток 4 до Правил прийому до МДУ у 2011р.

 

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

0,0

100,0

 

4

124,0

 

8

162,0

0,1

100,6

 

4,1

125,0

 

8,1

163,0

0,2

101,2

 

4,2

125,9

 

8,2

163,9

0,3

101,8

 

4,3

126,9

 

8,3

164,9

0,4

102,4

 

4,4

127,8

 

8,4

165,8

0,5

103,0

 

4,5

128,8

 

8,5

166,8

0,6

103,6

 

4,6

129,7

 

8,6

167,7

0,7

104,2

 

4,7

130,7

 

8,7

168,7

0,8

104,8

 

4,8

131,6

 

8,8

169,6

0,9

105,4

 

4,9

132,6

 

8,9

170,5

1

106,0

 

5

133,5

 

9

171,5

1,1

106,6

 

5,1

134,5

 

9,1

172,4

1,2

107,2

 

5,2

135,4

 

9,2

173,4

1,3

107,8

 

5,3

136,4

 

9,3

174,3

1,4

108,4

 

5,4

137,3

 

9,4

175,3

1,5

109,0

 

5,5

138,3

 

9,5

176,2

1,6

109,6

 

5,6

139,2

 

9,6

177,2

1,7

110,2

 

5,7

140,2

 

9,7

178,1

1,8

110,8

 

5,8

141,1

 

9,8

179,1

1,9

111,4

 

5,9

142,1

 

9,9

180,0

2

112,0

 

6

143,0

 

10

181,0

2,1

112,6

 

6,1

144,0

 

10,1

181,9

2,2

113,2

 

6,2

144,9

 

10,2

182,9

2,3

113,8

 

6,3

145,9

 

10,3

183,8

2,4

114,4

 

6,4

146,8

 

10,4

184,8

2,5

115,0

 

6,5

147,8

 

10,5

185,7

2,6

115,6

 

6,6

148,7

 

10,6

186,7

2,7

116,2

 

6,7

149,7

 

10,7

187,6

2,8

116,8

 

6,8

150,6

 

10,8

188,6

2,9

117,4

 

6,9

151,6

 

10,9

189,5

3

118,0

 

7

152,5

 

11

190,5

3,1

118,6

 

7,1

153,5

 

11,1

191,4

3,2

119,2

 

7,2

154,4

 

11,2

192,4

3,3

119,8

 

7,3

155,4

 

11,3

193,3

3,4

120,4

 

7,4

156,3

 

11,4

194,3

3,5

121,0

 

7,5

157,3

 

11,5

195,2

3,6

121,6

 

7,6

158,2

 

11,6

196,2

3,7

122,2

 

7,7

159,2

 

11,7

197,1

3,8

122,8

 

7,8

160,1

 

11,8

198,1

3,9

123,4

 

7,9

161,1

 

11,9

199,0

 

 

 

 

 

 

12

200,0

 

 

.: Час :.
.: Дата :.
Липень
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
.: Анонси :.
Приглашение

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

Приглашаем вас принять участие в первом городском фестивале прессы, который состоится 3 июня в Театральном сквере. Вокруг фонтана будут установлены палатки средств массовой информации. Палатку, столы, стулья, баннеры и т.д. необходимо иметь свои.

с 8.00 - размещение палаток (место укажут члены оргкомитета)
9.00 – начало фестиваля
10.00 – начало концертной программы (организатор – отдел культуры).
11.00 – начало торжественной части (с участием городского головы Ю.Ю. Хотлубея)
12.00 – продолжение концерта
14.00 - окончание фестиваля

Цель фестиваля – пропаганда своих СМИ среди мариупольцев, подписка на свои издания, живое общение с потребителями нашего продукта, общение с коллегами.

Организаторы фестиваля – Мариупольский городской союз журналистов, Мариупольский городской исполнительный комитет.

Огромная просьба: дать сообщение о первом городском фестивале прессы в своем средстве массовой информации, независимо от участия. Если у вас есть какие-то свои предложения по организации фестиваля, мы готовы их выслушать.

Свое участие в фестивале просим подтвердить не позднее 1 июня по телефонам: 52-66-42, 52-96-79, либо по электронной почте: red.@pr.ua
.: Управлiння :.
Логін

Пароль

Запам'ятати мене
Реєстрація
Забули логін чи пароль ?
© МДУ | 2012 | Сайт розроблено в РК «Аккорд»
 
Тату салон Екатеринбург mud pumps